Policy

För oss på Glemminge Maskinteknik AB är det löpande kvalitéts- och miljöarbetet en viktig del i verksamheten. Vi har därför tydliga policys som visar våra riktlinjer både för våra kunder och samarbetspartners men även för våra medarbetare

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi ska kunna finna tillfredsställelse i vårt arbete genom kontinuitet, vidareutveckling och trygghet i vår yrkesroll. Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas i samverkan inom arbetsplatsen genom gemensamma mål.

KVALITETSPOLICY

Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar avseende servicegrad, tillgänglighet, ansvarstagande och tillförlitlighet.

MILJÖPOLICY

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön genom att välja miljövänliga alternativ i den mån de erbjuds med motsvarande teknisk kvalitet och funktion. Spill och läckage av miljöfarliga ämnen förebyggs i största mån.

RISKANALYSPOLICY

Vi har en nollvision avseende allvarliga olyckor och skador samt minimera antalet lättare skador på medarbetare, kunder och tredje part genom en proportionell riskmedvetenhet och förmåga till riskanalys i varje del av de arbete som vi är delaktiga i.